Organisatiestructuur TVB

De Algemene LedenVergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de vereniging. In de vereniging heeft de ALV alle bevoegdheden, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. In de ALV worden besluiten genomen over het voortbestaan en de organisatie van de vereniging. 

De ALV benoemt jaarlijks de Bestuursleden en de leden van de Kascommissie (die de verantwoording en de boekhouding van het bestuur controleert). Zowel Bestuur als Kascommissie brengen jaarlijks verslag uit over de door hun geleverde prestaties, aan de ALV. 

 

Tijdens de allerlaatste ALV, zijn als leden van de Kascommissie benoemd: Rob Meijs en Jan Bloo; met als reserve lid Wim van Eindhoven.

Tijdens de allerlaatste ALV, is Harrie Smits als bestuursvoorzitter en zijn de overige leden (zoals hieronder weergegeven) als bestuurslid benoemd. Het Bestuur van TVB bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester), aangevuld met bestuursleden die tevens voorzitter zijn van de commissie(s) van de discipline die zij in hun portefeuille hebben. Samenstelling bestuur:

       
Voorzitter Secretaris Penningmeester Paviljoen
Harrie Smits Lotte den Boer John van Herk René van Geene
       
Sportzaken Parkbeheer Sponsoring
Stef van Ham Jan Vissers Maarten Schreiber
     

 

De Bestuursleden zijn verantwoordelijk voor de taak waarmee ze zijn belast (voor meer details, zie statuten) en zorgen daarmee voor de continuïteit van de vereniging. Gezien het feit dat er heel veel werk is te verzetten worden er door het bestuur extra commissies & functionarissen benoemd, om daarmee enerzijds de verantwoordelijke bestuursleden in de uitvoering van hun taken te ondersteunen en anderzijds ervoor te zorgen dat meerdere leden 'een steentje kunnen bijdragen'. Immers niet voor niets is de slogan: "TVB zijn we samen!" 

Dagelijks Bestuur

Ledenadministratie

Communicatie Commissie (ComCom)

VertrouwensContactPersonen (VCP)

Bestuurslid Sportzaken

Technische Commissie

Training Coördinatoren

CompetitieLeider Tennis 

CompetitieLeider Padel

Activiteiten Coördinator

Jeugd Commissie

Commissie Ledenwerving & Behoud

Bestuurslid Paviljoen

Paviljoen Commissie

Bardienst Coördinator

Weekleid(st)ers

Bestuurslid Parkbeheer Parkbeheer Commissie
Bestuurslid Sponsoring Sponsor Commissie

 

Het bestuur, de disciplines en de diverse functionarissen zijn direct per e-mail te bereiken. Hieronder een overzicht.

Dagelijks Bestuur Vragen aan het Dagelijks Bestuur:
Sportzaken Vragen aan het Bestuurslid Sportzaken:
Paviljoen Vragen aan het Bestuurslid Paviljoen:
Parkbeheer Vragen aan het Bestuurslid Parkbeheer:
Sponsoring Vragen aan het Bestuurslid Sponsoring:
Ledenadministratie Vragen aan de Ledenadministrateur:
Vertrouwenscontactpersoon Vragen aan de Vertrouwenscontactpersonen:
Competitie Vragen aan de Competitieleiders Tennis en Padel:
Training Vragen aan de Trainingscoördinatoren:
Activiteiten Vragen aan de Activiteiten Coördinator:  
Werving en Behoud Vragen aan de Commissie Ledenwerving & Behoud:  
Bardienst Vragen aan de Bardienst Coördinator: