Huishoudelijk reglement

Algemene bepaling

Artikel 1

  1. In dit reglement wordt onder “de statuten” verstaan: de statuten van de Tennisvereniging Bergenshuizen te Vught, zoals deze zijn vastgesteld door de algemene vergadering van 29 november 1979.
  2. Indien en voor zoveel dat nodig is, wordt dit reglement verklaard uit de statuten.

Rechten en verplichtingen der leden

Artikel 2

De leden zijn verplicht adresveranderingen zo spoedig mogelijk aan de secretaris op te geven. Zij zijn tevens verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen voor 1 maart van het desbetreffende verenigingsjaar.

Artikel 3

De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende parkreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van de parkexploitant en/of Technische Commissie.

Artikel 4

De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs-, kascommissie- en T .C.-vergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen der vereniging aanwezig te zijn.

Vergaderingen

Artikel 5

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij elk agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 6

Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van de verzending van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste acht dagen voor de datum der vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is  daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen acht dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen zestien dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping  bevoegd.

Artikel 7

Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf leden.
Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur er zich van heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden.
Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk vier dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 8

Een besluit van de algemene vergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt der vergadering, is ongeldig, met inachtneming van artikel 16, leden 9 en 10 van de statuten.
Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is genomen met minstens twee/derde van het aantal geldige uitgebrachte stemmen – blanco stemmen daaronder niet begrepen – en naar aanleiding van een voorstel, dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting uit het lidmaatschap, wijziging van de statuten of ontbinding der vereniging.

Artikel 9

De agenda voor een algemene vergadering bevat, behalve de uit de statuten of dit reglement voortvloeiende punten, elk voorstel, dat tenminste zeven dagen voor de verzending der convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, evenals al wat de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 10

Alle op de agenda ener vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij elk punt wordt tevens behandeld elk mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, wat rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene ledenvergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.

Commissies

Artikel 11

De algemene vergadering kan een of meer commissies instellen, met algemene of bijzondere opdrachten. De werkzaamheden mogen zich niet uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de ingestelde commissie.
Vorenbedoelde commissie(s) en de door het bestuur ingestelde commissies – waaronder in elk geval ter uitvoering van artikel 10, lid 5, van de statuten de Technische Commissie is begrepen – blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft ingesteld.
Bij of zo spoedig mogelijk na de instelling dienen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van elke commissie te worden geregeld of gewijzigd.
De leden van elke commissie worden door de algemene vergadering benoemd voor de periode van een jaar.
Aftredende leden zijn onmiddellijk opnieuw benoembaar. De commissies – met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de statuten – kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen een of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

Artikel 12

De commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor een jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen.
Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.

Besluitvorming

Artikel 13

Verlangt betreffende een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan.
Indien verscheidene personen voor een functie kandidaat zijn gesteld, wordt tot stemming overgegaan.

Artikel 14

Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig, indien op een stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem.

Artikel 15

In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die kandidaat is gesteld op de wijze als bij de statuten en dit reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij de statuten of dit reglement anders is bepaald.
Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende de verkiezing van personen, is het voorstel verworpen.

Bestuur

Artikel 16

De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij wordt gekozen voor een periode van drie jaren~ hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden.
Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem~ ieder bestuurslid heeft een stem. Het stemrecht mag door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend, met dien verstande dat de gemachtigde lid is van dezelfde commissie als de bestuurder die hem heeft gemachtigd. Voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen slechts elkaar machtigen voor het uitbrengen van stemmen in de bestuursvergadering.
Elk jaar treden tenminste twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. Ook treden jaarlijks af de in artikel 9, lid 10, van de statuten genoemde adviseurs.
De aftredende functionarissen zijn onmiddellijk herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredenden, geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat.
Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.

Artikel 17

In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door een of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. Blijvende ontstentenis van een of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 18

De voorzitter van het bestuur, of bij zijn ontstentenis zijn waarnemer, is bevoegd bij alle bijeenkomsten aanwezig te zijn.

Artikel 19

Schade aan de vereniging of een van haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of gedeeltelijk op dat lid worden verhaald.

Artikel 20

Het bedrag als bedoeld in artikel 10, lid 3, onder c, van de statuten wordt gesteld op € 7500,00 of, indien dit meer is, op 100/0 van de uitgaven van de laatstelijk goedgekeurde begroting.

Verplichtingen van het bestuur

Artikel 21

Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:
a. namen en adressen van de in artikel 4 van de statuten bedoelde personen;
b. presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;
c. de bezittingen en schulden van de vereniging.
Kleine voorwerpen van geringe waarde, waarvan het gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.
Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen een week inzage worden verstrekt.

Aanmeldingsformulier

Artikel 22

Op het aanmeldingsformulier, als is bedoeld in artikel 5, lid 1, van de statuten, dienen vermeld te worden: naam, voorna(a)m(en), geboortejaar en -datum, woonplaats, adres en telefoonnummer.

Artikel 23

Ieder lid van de vereniging is, vanaf de leeftijd van 21 jaar tot en met 74 jaar, verplicht tot het draaien van bardiensten. Per jaar wordt door de algemene vergadering vastgesteld hoeveel bardiensten dit zijn.
Commissie- en bestuursleden kunnen worden vrijgesteld. Ook zij die zich verdienstelijk maken voor de vereniging kunnen, alleen in overleg met het bestuur, worden vrijgesteld van bardiensten.
Zij die geen bardienst willen draaien, kunnen deze afkopen voor een bedrag dat jaarlijks wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
Zij die niet verschijnen voor de bardienst, waarvoor zij zijn ingeroosterd, worden achteraf belast voor een bedrag dat is vastgesteld door de algemene vergadering.
Bardiensten die door onvoorziene omstandigheden, die buiten onze invloedssfeer liggen, geen doorgang vinden, dienen te worden ingehaald.
Verder waar dit artikel niet in voorziet, beslist het bestuur.

Slotbepalingen

Artikel 24

Alle leden ontvangen van de secretaris een exemplaar van de statuten en van dit reglement. Het bestuur kan hiervoor een vergoeding vaststellen.

Artikel 25

Dit reglement kan worden aangehaald als “huishoudelijk reglement”.
Het is aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 29 november 1979 en gewijzigd door de algemene vergadering op 13 februari 2009 en op 16 maart 2017.