Training

Tarievenoverzicht

Contributie lidmaatschap:  
Senioren vanaf 18 jaar € 132,–
Junioren 13 t/m 17 jaar € 90,–
Minioren 8 t/m 12 jaar € 78,–
Inimini’s t/m 7 jaar € 48,–
Studenten € 66,– 
De leeftijd die je in een kalenderjaar bereikt is leidend.
Trainingstarieven per cyclus:  
Senioren (vanaf 18 jaar) 1x per week (8 personen) € 155,–
Junioren (13 t/m 17 jaar) 1x per week € 124,–
Junioren 2x per week € 232,–
Junioren selectie A-B 2x per week 1,5uur € 231,–
Inimini’s * (t/m 7 jaar) 1x per week € 93,–
Padel 8 lessen (4 personen) € 91,–

* Voor de Inimini’s geldt een groepsgrootte van maximaal 10 kinderen.

Voor meer informatie over de trainingen, neem contact op met de trainingscoördinator: trainingscoordinator@tvb.nl

Contributie wachtende leden:
Senioren € 10,–
Junioren € 6,–
Entreegeld nieuwe leden:  
Senioren € 25,–
Junioren € 15,–
Bardiensttarieven:  
Afkoopbedrag bardienst € 100,–
Boete verzuim  bardienst (per bardienst) € 35,–
Aan senioren met bardienstverplichting (21 jaar en ouder) wordt tezamen met de contributie borg in het kader van de bardienstregeling in rekening gebracht, tenzij de borgsom reeds in een voorgaand jaar is voldaan en men het afgelopen seizoen aan zijn bardienstverplichtingen heeft voldaan.  

€ 23,–

 

TVB contracteert nieuwe trainer!

Vanaf 19 augustus 2019 heeft TVB een nieuwe trainer. Vanaf die datum zullen de lessen door Jeroen van der Sman gegeven worden.

Jeroen is een clubtrainer pur sang, helemaal tennisfreak, super enthousiast om bij TVB een mooie uitdaging aan te gaan en beschikt over zowel de A, B, als C-licentie van de KNLTB alsmede de Tenniskids en Padel- cursussen van de KNLTB. Hij is zeker sterk in het ontwikkelen van plannen en ideeën voor trainingen voor clubs. Lees meer TVB contracteert nieuwe trainer!

Tarieven training

Trainingstarieven per cyclus:  
Senioren (vanaf 18 jaar) 1x per week (8 personen) € 155,–
Junioren (13 t/m 17 jaar) 1x per week € 124,–
Junioren 2x per week € 232,–
Junioren selectie A-B 2x per week 1,5uur € 231,–
Inimini’s * (t/m 7 jaar) 1x per week € 93,–
Padel 8 lessen (4 personen) €  91,–

* Voor de Inimini’s geldt een groepsgrootte van maximaal 10 kinderen.

Voor meer informatie over de trainingen, neem contact op met de trainingscoördinator: trainingscoordinator@tvb.nl

AANMELDEN TENNISTRAINING / PADELTRAINING

Selectiebeleid jeugd TV Bergenshuizen

Doel selectiebeleid:
TV Bergenshuizen (TVB) is een recreatieve vereniging met een selectiebeleid voor jeugdleden. Het selectiebeleid is bedoeld om de sport voor een zo groot mogelijke doelgroep aantrekkelijk en bereikbaar te maken en tevens om te voorkomen dat kwalitatief goede spelers overstappen naar een andere vereniging met een meer competitieve instelling. De selectiespelers kunnen, indien zij aan bepaalde criteria voldoen, achteraf een gedeelte van de trainingskosten vergoed krijgen van TVB.
Selectiecriteria:
Jeugdleden die voor het selectiebeleid worden benaderd, moeten de potentie hebben om mi-
nimaal het niveau 5 te behalen.
Werkwijze:

 • Jeugdleden worden door de trainers voor de selectie uitgenodigd en worden geselecteerd voor een periode van één jaar. De selectieperiode loopt van oktober t/m
  september in het daaropvolgende jaar in verband met aanmelding voor de voorjaarcompetitie voor 1 december;
 • In september en maart vindt een evaluatiegesprek plaats waarin wordt besproken of de selectiespeler voldoende vooruitgang maakt. Het evaluatiegesprek is een 10 minuten gesprek waarbij trainer, jeugdlid en ouders aanwezig zijn. Tijdens dit gesprek wordt door zowel de trainer als de speler aangegeven of ze de selectietrainingen willen continueren;
 • Het is de bedoeling de trainingstijden van de selectiejeugd op een vast tijdstip te plannen. Deze tijden worden op een nader te bepalen tijdstip vastgesteld. Hierdoor is het voor alle selectiespelers vooraf duidelijk op welk tijdstip de training plaatsvindt en of men daaraan kan deelnemen. Zo wordt voorkomen dat selectiespelers niet bij de trainingen aanwezig kunnen zijn vanwege andere verplichtingen.

De selectiejeugd van TVB wordt onderverdeeld in 4 verschillende groepen:

 1. Jeugd vanaf 14 jaar
 2. 11 t/m 14 jaar
 3. Oranje / Groen
 4. Rood

Selectie A: Deze leden trainen 2x per week, per training 1,5 uur. Selectie B: Deze leden trainen 2x per week, per training 1,5 uur. Selectie C: Deze leden trainen 2x per week, per training 1 uur.
Selectie D: Dit zijn leden die minimaal één keer per week trainen en de potentie hebben om in te stromen in Selectie C.

Ieder selectielid (selectie A en B) kan maximaal 30% van de trainingskosten vergoed krijgen van TVB. Ieder selectielid C kan maximaal 50% van de trainingskosten vergoed krijgen. Om voor de maximale vergoeding in aanmerking te komen gelden onderstaande criteria:

 1. Minimaal aan 80% van de trainingen deelgenomen. Dit wordt beoordeeld door de trainer;
 2. Deelname aan voorjaars- en wintercompetitie is VERPLICHT. De trainer bepaalt in overleg met de JC en de trainingscoördinator de teamindeling;
 3. Deelname aan clubkampioenschappen: Single is verplicht, net als minimaal een dubbel of mix-dubbel. Dit wordt beoordeeld aan de hand van een uitdraai van toernooi.nl van de selectiespeler;
 4. Deelname aan Vughtse Parkentoernooi en Open jeugdtoernooi TVB: Eén onderdeel is verplicht en een 2e onderdeel is gewenst. Eén van deze toernooien is het spelen van een single verplicht. Dit wordt beoordeeld aan de hand van een uitdraai van toernooi.nl van de selectiespeler.

Voor de jongste jeugdleden (selectie D) wordt waar mogelijk een extra trainingsmoment in- gepland. Dit trainingsuur wordt door TVB betaald. Dit stimuleert de jongste jeugd om meer te gaan tennissen.

Terugbetaling van de vergoeding gebeurt zo snel mogelijk na het einde van de trainingscyclus en kan verrekend worden met de nieuwe trainingscyclus.

Aantal selectiespelers:
Het aantal selectiespelers is afhankelijk van het aantal trainende jeugdleden. Het percentage is maximaal 25% van de trainende jeugd.

KLIK HIER VOOR HET LESREGLEMENT

Lesreglement

Als onderdeel van de tennistrainingen zoals gegeven bij TV Bergenshuizen

Artikel 1. Indien door weersomstandigheden een les komt te vervallen is de volgende in- haalregeling van toepassing: 2x uitval = 1 inhaalles met een maximum van 2 inhaallessen.

Artikel 2. De eerste twee lessen die door weersomstandigheden komen te vervallen zal de train(st)er per seizoen maximaal 2 alternatieve lessen verzorgen in de vorm van een theorie- les of een conditie/technische les. Bij de junioren is dit op het moment van de reguliere les. Bij de senioren kan dit op een later moment zijn. De trainende leden worden verwacht hier- bij aanwezig te zijn. De trainer dient voor een zinvolle invulling te zorgen van deze alterna- tieve lessen.

Artikel 3. Wanneer voor aanvang van de les de trainer niet heeft afgebeld en op het ant- woordapparaat niet staat aangegeven dat het park gesloten is dienen de leerlingen altijd aanwezig te zijn bij aanvang van de tennisles.

Artikel 4. Een standaard tennisles van 1 uur bestaat uit 50 minuten tennisonderricht en 10 minuten pauze voor de trainer, deze zijn op het einde van de les vrij in te delen. Bij elke andere duur van een les dient de pauze naar ratio te worden berekend. Deze dient dan ook op het einde van de les gepland te worden.

Artikel 5. De trainer mag de leerlingen maximaal 15 minuten op het park houden voordat zij op vrijwillige basis naar huis mogen (Bij les van 50 minuten).

Artikel 6. Wanneer een trainer daadwerkelijk 35 minuten tennisonderricht les heeft kunnen geven (bij les van 50 minuten) wordt deze les volledig beschouwt als gegeven. Hierin tellen de 10 minuten die de trainer tijdens de les vrij mag besteden niet mee. De trainer kan er ook voor kiezen om geen gebruik te maken van deze 10 minuten.

Artikel 7. Indien een les vervalt om reden van ziekte/verhindering van de train(st)er, wordt deze les in zijn geheel ingehaald na de laatste les van betreffende cyclus. Indien de train(st)er voor langere tijd is uitgeschakeld tracht de trainingsorganisatie een vervanger te plaatsen.

Artikel 8. Lessen die uitvallen vanwege officiële feestdagen worden in zijn geheel ingehaald.

Artikel 9. Indien de cursist om persoonlijke redenen de les/lessen niet kan volgen word(en) deze les/lessen beschouwt als te zijn vervallen en komen derhalve niet voor inhalen in aanmerking.

Artikel 10. De vereniging draagt zorg voor aanwezigheid van voldoende en deugdelijke trainingstennisballen tijdens de lessen.

Artikel 11. Bij ziekte of neerslag dient de trainer zelf de groepen af te bellen/appen. Hier- voor kan hij leerlingen verzoeken hem hierbij te helpen of gebruik maken van een bel- lijst/telefoonboom.

Artikel 12. Bij neerslag in vast vorm, vorst en opdooi dienen de leerlingen zelf te informeren of het park open is door te bellen naar het antwoordapparaat van TVB (073-6560837) of te kijken op de website .

Artikel 13. De inhaallessen worden gegeven na de trainingscyclus. Indien een inhaalles komt te vervallen door weersomstandigheden dan wordt geacht deze les definitief te zijn komen te vervallen en komt dus niet voor inhalen in aanmerking.

Artikel 14. Afmelden van volledige deelname aan training kan alleen voor de laatste in- schrijfdatum. Over lessen gemist door medische redenen kan er na overleg van een medi- sche verklaring worden besloten restitutie te verlenen van maximaal 50% over deze gemiste lessen. Aanvraag dient te gebeuren middels een mail naar trainingscoordinator@tvb.nl

Artikel 15. Artikel junioren.
Junioren die trainen hebben te voldoen aan verplichte deelname aan:

• 1x trainen per week: Jeugdclubkampioenschappen (JCK) of één ander onderdeel
• 2x trainen per week: JCK en zomer- & wintercompetitie
• Selectie: JCK, zomer- en wintercompetitie, Open jeugdtoernooi TVB en Vughtse Par- kentoernooi. Bij minimaal één van de open toernooien is een enkel verplicht. Een 2e onderdeel is gewenst.
• De trainers bepalen in overleg met de JC de indeling van de competitieteams.

Voor vragen en/of opmerkingen betreffende lesaspecten kunt u in contact treden met uw trainer. Voor overige zaken met betrekking tot de tennistraining kunt u terecht bij de trainingscoördinator.

KLIK HIER VOOR HET JEUGD-SELECTIEBELEID

Documenten

Voor het openen van een aantal van onderstaande documenten is Adobe Acrobat reader nodig.

 Aanmelden en afmelden als lid en overige

Instructie baan reserveren op afstand

Aanmeldingsformulier TVB

Beëindigen lidmaatschap

Incassoformulier

Aanvraag studentenlidmaatschap

 Reglement, statuten en tarieven

Blessureregeling

Huishoudelijk reglement TVB

Beleidsplan 2014-2018 (pdf)

Statuten TVB (pdf)

Afhangreglement

Gezinscontributie

Tarieven TVB 

Bardienst

 Handleiding kassasysteem (pdf)

 Reglement bar- en keukendiensten

 Handleiding bardienst

 Weekleidsters

Training

Lesgreglement tennis

Lesgreglement padel

 Selectiebeleid jeugd

KNLTB

 Reglementen

Privacywet gegevensbescherming persoonsgegevens

 Privacyverklaring Tennisvereniging Bergenshuizen

 Privacywet verwijderen gegevens

 Privacywet opvragen gegevens

 Privacywet klacht indienen