Algemene Ledenvergadering

ALV

Op donderdag 21 februari en start om 20:00 uur

02D 13U 51M 34S

Notulen 57e Algemene Ledenvergadering d.d. 06 maart 2018

Aanwezig: John van Herk (voorzitter), Menno Hooghuis (secretaris), Anne-Marie Scheffers (penningmeester), Jan Bloo (Technische Commissie), Jacco de Koning (Paviljoencommissie), Stas Hornix (Parkbeheercommissie)
Afwezig: Ronald Schuurmans (Sponsorcommissie)

De presentielijsten zijn getekend door de 41 aanwezige leden van de vereniging.

1. Opening
De voorzitter opent om 20.05 uur de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
Ondanks dat er minder dan 10% stemgerechtigde leden aanwezig zijn kan deze ALV wel doorgang vinden omdat het een heruitschrijving van de ALV d.d. 21 februari 2018 betreft.

2. Mededelingen
Het bestuur deelt mede dat inzake de voortgang Padel de vergunningen zijn aangevraagd bij de gemeente en de onderhandelingen met de potentiele aannemers in de laatste fase verkeren.
Daarnaast wordt aangegeven dat de incassodatum van de contributie dit jaar op 07 maart zal vallen.

3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken

4A. Notulen 55e ALV d.d. 20 december 2017
Er zijn geen opmerkingen over de notulen en die zijn daarmee aangenomen.

4B. Notulen 56e ALV d.d. 21 februari 2018
Er zijn geen opmerkingen over de notulen en die zijn daarmee aangenomen.

5. Rekening/verantwoording financieel beleid 2017
De penningmeester presenteert de feiten en cijfers van het jaar 2017, met aandacht voor de grootste afwijkingen tov het budget 2017:

 • Er is een terugloop in het ledenaantal van 43 personen
 • De bruto marge op de omzet in het paviljoen is de laatste jaren steeds verder terug gelopen ivm het gelijk blijven van de verkoopprijzen versus de gestaag stijgende inkoopprijzen
 • De kosten van de tennisschool zijn gestegen versus gelijk gebleven trainingsgelden

Een en ander resulteert in een klein verlies over 2017; daarbij moet opgemerkt worden dat het totaal van de balans iets gestegen is ivm een hogere actuele voorraad van het paviljoen en tennisballen; tenslotte nog de conclusie dat er dankzij het nieuwe kassasysteem beter berekend kan worden wat de verhouding hoog / laag tarief BTW is, daardoor is de BTW afdracht met ca. €1800 afgenomen.

6. Verslag kascommissie
De kascommissie presenteert haar bevindingen over de controle die zij uitgevoerd heeft:

 • Geen op- of aanmerkingen
 • Complimenten aan de penningmeester

Het advies is dan ook om de penningmeester decharge te verlenen.

7. Decharge penningmeester
De ALV volgt het advies van de kascontrolecommissie op en verleent decharge.

8. Decharge bestuur
De ALV verleent decharge aan het voltallige bestuur.

9. Aftreden bestuurs- en commissieleden
Ronald Schuurmans treedt af als voorzitter van de sponsorcommissie. Stas Hornix treedt af als voorzitter van de Park Beheer Commissie.

Beide worden door de voorzitter hartelijk bedankt voor hun bijzondere inzet voor onze vereniging.

10. Benoeming leden kascommissie 2018
Adrie Hol blijft aan als lid van de kascontrolecommissie. Frans Verhoeven zal aftreden als commissielid , zijn plaats wordt overgenomen door Olaf van de Heuvel.

Helma Christophe stelt zichzelf beschikbaar als nieuw plaatsvervangend lid van de kascontrolecommissie, waarmee de commissie weer compleet is voor het komende jaar.

11. Verkiezing / benoeming bestuur 2018
De volgende leden hebben zich beschikbaar gesteld voor het bestuur in 2018:

 • Voorzitter: John van Herk
 • Secretaris: Menno Hooghuis
 • Penningmeester: Anne-Marie Scheffers
 • Vz Technische Commissie: Jan Bloo
 • Vz Paviljoencommissie: Jacco de Koning
 • Vz Park Beheer Commissie: vacant
 • Vz Sponsor commissie: vacant (Frans van Laarhoven zal deze post voorlopig waarnemen)

12. Bestuurswisseling
De kandidaat-bestuursleden als vermeld bij punt 11 worden aangenomen.

13. Goedkeuring plannen en begroting 2018, vaststellen contributie
en afkoop bardienst
Voor het jaar 2018 staan bijzondere investeringen gepland, te weten:

 • de aanleg van de Padel banen (begroot op € 112.500)
 • aansluiting op het glasvezelnetwerk (begroot op € 3.500)

Voor 2018 wordt een terugloop van het aantal leden verwacht, daardoor is ook een terugloop in contributieopbrengsten te verwachten. Het is echter de verwachting dat dit in 2019 gecompenseerd gaat worden door de introductie van Padel bij TVB. Dientengevolge wordt voorgesteld om het niveau van de contributies gelijk te houden. Daarbij kan opgemerkt worden dat de contributietarief voor studentenleden wordt vervangen door een korting van 50% op de reguliere contributie.
Ook het tarief voor afkoop van de bardienst zal gelijk blijven. Daarbij wordt opgemerkt dat het wel steeds moeilijker wordt om voldoende bezetting voor de bardiensten geregeld te krijgen. Hiervoor zal het bestuur binnenkort met aanvullende maatregelen komen.
Teneinde de bruto winstmarge op de paviljoenomzet te verhogen zullen per 01 april op een aantal producten kleine prijsverhogingen worden doorgevoerd.
Als beleidsmatig uitgangspunt wordt aangegeven dat de trainingen kostenneutraal zouden moeten zijn, dat betekent dat de trainingsgelden verhoogd zullen worden. Daarbij wordt aangegeven dat TVB desondanks nog steeds de laagste bijdrage vraagt van alle verenigingen in de regio.
Voor de Padel gerelateerde kosten zal vanaf dit boekjaar een aparte post worden aangemaakt, zodat e.e.a. duidelijk gespecificeerd zal kunnen worden.
Het voorgaande besproken hebbende stemt de ALV in met de voorgestelde begroting voor 2018.

14. Benoeming leden diverse commissies
Per commissie wordt aangegeven welke leden zich in 2018 daarin zullen inzetten voor onze vereniging, daarbij kan opgemerkt worden dat er weinig tot geen wijzigingen zijn t.o.v. 2017.

15. Activiteitenplan 2018
De TC presenteert een overzicht van de geplande activiteiten in 2018.

16. W.V.T.T.K.

 • Afvalscheiding bij TVB (door leden ingebracht agendapunt)

De mogelijkheid om afval te scheiden op het complex en separaat te laten ophalen wordt besproken, dit blijkt in de praktijk een behoorlijke extra kostenpost te zullen opleveren en weinig tot geen nut te hebben. Er wordt dan ook met instemming van de ALV besloten dit idee niet verder uit te werken.

17. Rondvraag
Er wordt een aantal vragen gesteld:

 • Finaleweekend TVB Open Enkeltoernooi verplaatst i.v.m. sneeuwval

Wie kan er dan bardienst draaien? Enkele leden melden zich vrijwillig aan.

 • Waar is het bord met clubkampioenen gebleven?

Er wordt aangeboden het bord te actualiseren, mits deze weer opgehangen gaat worden; het bestuur geeft aan een passende plek in het clubhuis hiervoor te zullen vrijmaken.

 • Kan er bespaard worden op de kosten van afval ophalen?

Het bestuur geeft aan zich de komende tijd hierin te gaan verdiepen.

 • Waarom is er een terugloop in het aantal jeugdleden?

Ondanks de vele inspanningen van de jeugdcommissie is er helaas een terugloop in het aantal jeugdleden; dit is zorgwekkend en verdient de komende tijd bijzondere aandacht.

Is hiervoor een actieplan opgesteld c.q. gaat dat gebeuren?
Wordt er navraag gedaan bij vertrekkende jeugdleden waarom ze hebben opgezegd?

Kan de aanwezigheid van de nieuwe trainer mogelijk tot aanwas van nieuwe jeugdleden leiden?
Allemaal relevante vragen waar het bestuur mee aan de slag zal gaan.

18. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid, sluit deze ledenvergadering en gaat over tot de orde van de dag.

Leden TV Bergenshuizen kiezen voor aanleg padelbanen

Bij een ingelaste algemene ledenvergadering hebben de aanwezige TVB-leden woensdagavond 20 december met een overweldigende meerderheid gekozen voor de aanleg van padelbanen. Tijdens de drukbezochte vergadering gaf het bestuur een toelichting op de gevolgde procedure en de beoogde financiering. TVB ziet padel – een aan tennis en squash verwante sport – als een middel om het teruglopende ledenaantal een halt toe te roepen. Uiteindelijk besloten de TVB’ers massaal vóór aanleg van de padelbanen te stemmen en de gevraagde bijdrage uit het eigen vermogen daarvoor ter beschikking te stellen.

Uiteraard kwam het besluit niet zonder slag of stoot tot stand. De meeste vragen hadden betrekking op de financiering. De grootste bijdrage wordt gevormd door een onder de leden uitgeschreven obligatielening. Daarnaast komen de euro’s gedeeltelijk uit het eigen vermogen, een bijdrage van de gemeente Vught en sponsoring.

De tennissport kampt landelijk met een afname van het aantal beoefenaars in clubverband. De KNLTB stimuleert verenigingen om maatregelen te treffen. De mogelijkheid om ook padel te kunnen spelen, heeft bij meerdere verenigingen een positief effect teweeggebracht.