All posts by Beheer Website

Daar sta je dan…

De dag die je wist dat zou komen …..

Op dit moment is er gelegenheid om nog even het woord tot u te richten: een initiatief om een open toernooi te organiseren en in de aanloop naar het seizoen 1983 door de Technische Commissie werd genomen, was iets waarvan ik meende dat dit iets was wat in mijn kraam wel zou kunnen passen, ik had inmiddels wat ervaring met de organisatie, had een cursus bij de KNLTB gevolgd en dacht : dit lijkt me wel iets voor mij om er bij te doen.
Dat is dus inmiddels 35 jaar geleden en ik moet zeggen dat ik tot op de dag van vandaag geen spijt heb van die opwelling, om meer precies te zijn, ik vind het nog steeds heel erg leuk!

Ik zou ook nog kunnen uitweiden hoe knus het vroeger allemaal was, met meer dan 400 partijen toen we nog 8 gravel banen hadden, van het sponsen en dat we op enig moment op 14 banen speelden (8 op Bergenshuizen en 6 bij de buren), dat we ons met de step verplaatsten, we walkie talkies gingen gebruiken, het restaurant steeds verder uitbreidde enzovoorts.

Lees meer Daar sta je dan…

Huishoudelijk reglement

Algemene bepaling

Artikel 1

  1.  In dit reglement wordt onder “de statuten” verstaan: de statuten van de Tennisvereniging Bergenshuizen te Vught, zoals deze zijn vastgesteld door de algemene vergadering van 29 november 1979.
  2.  Indien en voor zoveel dat nodig is, wordt dit reglement verklaard uit de statuten.

Rechten en verplichtingen der leden

Artikel 2

De leden zijn verplicht adresveranderingen zo spoedig mogelijk aan de secretaris op te geven. Zij zijn tevens verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen voor 1 maart van het desbetreffende verenigingsjaar.

Artikel 3

De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende parkreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van de parkexploitant en/of Technische Commissie.

Artikel 4

De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs-, kascommissie- en T .C.-vergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen der vereniging aanwezig te zijn.

Vergaderingen

Artikel 5

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij elk agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 6

Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van de verzending van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste acht dagen voor de datum der vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is  daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen acht dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen zestien dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping  bevoegd.

Artikel 7

Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf leden.
Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur er zich van heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden.
Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk vier dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 8

Een besluit van de algemene vergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt der vergadering, is ongeldig, met inachtneming van artikel 16, leden 9 en 10 van de statuten.
Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is genomen met minstens twee/derde van het aantal geldige uitgebrachte stemmen – blanco stemmen daaronder niet begrepen – en naar aanleiding van een voorstel, dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting uit het lidmaatschap, wijziging van de statuten of ontbinding der vereniging.

Artikel 9

De agenda voor een algemene vergadering bevat, behalve de uit de statuten of dit reglement voortvloeiende punten, elk voorstel, dat tenminste zeven dagen voor de verzending der convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, evenals al wat de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 10

Alle op de agenda ener vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij elk punt wordt tevens behandeld elk mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, wat rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene ledenvergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.

Commissies

Artikel 11

De algemene vergadering kan een of meer commissies instellen, met algemene of bijzondere opdrachten. De werkzaamheden mogen zich niet uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de ingestelde commissie.
Vorenbedoelde commissie(s) en de door het bestuur ingestelde commissies – waaronder in elk geval ter uitvoering van artikel 10, lid 5, van de statuten de Technische Commissie is begrepen – blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft ingesteld.
Bij of zo spoedig mogelijk na de instelling dienen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van elke commissie te worden geregeld of gewijzigd.
De leden van elke commissie worden door de algemene vergadering benoemd voor de periode van een jaar.
Aftredende leden zijn onmiddellijk opnieuw benoembaar. De commissies – met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de statuten – kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen een of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

Artikel 12

De commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor een jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen.
Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.

Besluitvorming

Artikel 13

Verlangt betreffende een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan.
Indien verscheidene personen voor een functie kandidaat zijn gesteld, wordt tot stemming overgegaan.

Artikel 14

Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig, indien op een stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem.

Artikel 15

In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die kandidaat is gesteld op de wijze als bij de statuten en dit reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij de statuten of dit reglement anders is bepaald.
Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende de verkiezing van personen, is het voorstel verworpen.

Bestuur

Artikel 16

De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij wordt gekozen voor een periode van drie jaren~ hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden.
Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem~ ieder bestuurslid heeft een stem. Het stemrecht mag door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend, met dien verstande dat de gemachtigde lid is van dezelfde commissie als de bestuurder die hem heeft gemachtigd. Voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen slechts elkaar machtigen voor het uitbrengen van stemmen in de bestuursvergadering.
Elk jaar treden tenminste twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. Ook treden jaarlijks af de in artikel 9, lid 10, van de statuten genoemde adviseurs.
De aftredende functionarissen zijn onmiddellijk herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredenden, geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat.
Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.

Artikel 17

In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door een of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. Blijvende ontstentenis van een of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 18

De voorzitter van het bestuur, of bij zijn ontstentenis zijn waarnemer, is bevoegd bij alle bijeenkomsten aanwezig te zijn.

Artikel 19

Schade aan de vereniging of een van haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of gedeeltelijk op dat lid worden verhaald.

Artikel 20

Het bedrag als bedoeld in artikel 10, lid 3, onder c, van de statuten wordt gesteld op € 7500,00 of, indien dit meer is, op 100/0 van de uitgaven van de laatstelijk goedgekeurde begroting.

Verplichtingen van het bestuur

Artikel 21

Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:
a. namen en adressen van de in artikel 4 van de statuten bedoelde personen;
b. presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;
c. de bezittingen en schulden van de vereniging.
Kleine voorwerpen van geringe waarde, waarvan het gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.
Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen een week inzage worden verstrekt.

Aanmeldingsformulier

Artikel 22

Op het aanmeldingsformulier, als is bedoeld in artikel 5, lid 1, van de statuten, dienen vermeld te worden: naam, voorna(a)m(en), geboortejaar en -datum, woonplaats, adres en telefoonnummer.

Artikel 23

Ieder lid van de vereniging is, vanaf de leeftijd van 21 jaar tot en met 74 jaar, verplicht tot het draaien van bardiensten. Per jaar wordt door de algemene vergadering vastgesteld hoeveel bardiensten dit zijn.
Commissie- en bestuursleden kunnen worden vrijgesteld. Ook zij die zich verdienstelijk maken voor de vereniging kunnen, alleen in overleg met het bestuur, worden vrijgesteld van bardiensten.
Zij die geen bardienst willen draaien, kunnen deze afkopen voor een bedrag dat jaarlijks wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
Zij die niet verschijnen voor de bardienst, waarvoor zij zijn ingeroosterd, worden achteraf belast voor een bedrag dat is vastgesteld door de algemene vergadering.
Bardiensten die door onvoorziene omstandigheden, die buiten onze invloedssfeer liggen, geen doorgang vinden, dienen te worden ingehaald.
Verder waar dit artikel niet in voorziet, beslist het bestuur.

Slotbepalingen

Artikel 24

Alle leden ontvangen van de secretaris een exemplaar van de statuten en van dit reglement. Het bestuur kan hiervoor een vergoeding vaststellen.

Artikel 25

Dit reglement kan worden aangehaald als “huishoudelijk reglement”.
Het is aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 29 november 1979 en gewijzigd door de algemene vergadering op 13 februari 2009 en op 16 maart 2017.

Blessureregeling

Leden die minimaal zes maanden niet kunnen tennissen door ziekte of blessure, kunnen restitutie van contributie aanvragen. De restitutie vindt plaats naar rato, met een maximum van negen maanden.

Je moet minimaal twaalf maanden lid zijn. Van het terug te betalen bedrag wordt naar rato de bondsbijdrage afgetrokken. Dit is een maandbedrag van € 2,00.
De regeling geldt per verenigingsjaar, dat loopt van 1 april tot 31 maart.

Het verzoek tot terugbetaling dient uiterlijk op 31 maart bij de penningmeester te worden ingediend. Dit kan via penningmeester@tvb.nl. Terugbetaling vindt plaats voor 1 mei.

Padel voortgang 13 mei 2017

In 2016 is vanuit de ledenvergadering een initiatief opgestart om te onderzoeken of Padel een haalbare en wenselijke uitbreiding van de activiteiten binnen TVB is, als mogelijk antwoord op het teruglopende ledenaantal. In eerdere nieuwsbrieven en op de website konden jullie hier al meer over lezen.

Voor degenen die het nog niet weten: Padel is een mix van tennis en squash, die gespeeld wordt op een baan met glazen wanden. Het leuke aan Padel is dat er langere rally’s gespeeld worden dan bij tennis en dat tactiek belangrijker is dan kracht. Hierdoor is het een sport voor jong en oud en krijgt iedereen met enige tenniservaring het al snel onder de knie.
In vorige nieuwsbrieven deden wij verslag van de eerste stappen die gezet werden in het onderzoek. Het bestuur en de werkgroep Padel hebben in de tussentijd niet stil gezeten. Het plan is op de ALV in maart jl. gepresenteerd.

Nieuwe stappen
Gezamenlijk (TVB zijn we tenslotte samen!) gaan we in de komende tijd weer nieuwe stappen zetten:

  1. Op 11 mei ging een afvaardiging van het bestuur een gesprek aan met de wethouder van de gemeente Vught. Hierbij wordt het plan besproken en wordt verkend of de gemeente zodanige meerwaarde ziet in ons plan (waarmee we tenslotte zorgen voor een nieuwe sport binnen de gemeentegrenzen), dat zij garant wil staan voor de investering. Of de gemeente een rol gaat spelen bij de financiering weten we nog niet; als het plan wordt doorgezet, krijgen in ieder geval de leden de gelegenheid om te investeren door middel van een obligatieplan. Hiervoor wordt te zijner tijd een aparte informatieavond georganiseerd.
    Om meer leden kennis te laten maken met Padel organiseren we weer een clinic bij de tennis-/padelvereniging TV Ulvenhout. Deze vindt plaats op vrijdagavond 9 juni van 19.30 – 21.30 uur. Inschrijven voor deze clinic kan via evelienepaashuis@gmail.com. De deelnemers aan de voorgaande clinics waren unaniem zéér enthousiast. Hoor jij bij de volgende lichting enthousiastelingen?!
  2. Het aantal plaatsen voor de clinic is beperkt, maar mocht je deze keer (nog) niet mee kunnen doen, niet getreurd: er is binnenkort nog een andere mogelijkheid om kennis te maken met Padel! Van 19 juni tot en met 2 juli vindt bij TV Maaspoort in Den Bosch namelijk het CTAC Open Padeltoernooi 2017 plaats. Iedereen kan hieraan meedoen, ook als je nog nooit ‘gepadeld’ hebt! Daarnaast is het natuurlijk ook leuk om gewoon een keer te gaan kijken. Hier kun je inschrijven voor dit toernooi.

(Nog) nieuwsgierig(er) geworden naar Padel? Wil je zien hoe spectaculair het met ‘een beetje’ oefening kan zijn? Kijk dan eens naar dit filmpje.

Zodra er weer nieuws is over de verdere voortgang van dit initiatief, stellen wij jullie op de hoogte!

Bestuur TVB & werkgroep Padel

Openingstijden paviljoen

Het paviljoen is, met uitzondering van enkele feestdagen, dagelijks geopend volgens onderstaand schema:

Zomerperiode (1 april t/m 30 september):
Weekdagen 10.00 – 12.00 uur / 19.30 – 23.30 uur
Zaterdag 10.00 – 12.00 uur
Zondag 10.00 – 12.00 uur / 19.30 – 23.30 uur

Winterperiode (1 oktober t/m 31 maart):
Weekdagen 10.00 – 12.00 uur / 19.30 – 23.30 uur
Zaterdag 10.00 – 12.00 uur
Zondag 10.00 – 12.00 uur / 19.30 – 23.30 uur

Tijdens de competitie, toernooien of andere evenementen kunnen, zowel in de zomer als in de winter, afwijkende openingstijden gelden.