All posts by Bestuur

Park gesloten tot 1 juni aanstaande

Vandaag 23 maart 2020 heeft minister-president Rutte bekend gemaakt dat voor ALLE maatregelen die genomen zijn, gelden tot 1 juni aanstaande.

De voorstelde nieuwe datum voor de ALV (16 april) gaat dus niet door en we dienen de komende weken/maanden af te wachten wanneer we een nieuwe datum kunnen voorstellen.

Dat betekent dus ook dat de trainingen NIET doorgaan en dat er een nieuwe planning zal worden gemaakt. Onze trainingscoördinator zal alle betrokkenen daarover informeren.

ALLE geplande info-avonden, activiteiten en andere evenementen zijn hierbij dus ook afgelast.

We wensen iedereen veel wijsheid en raden iedereen aan om op elkaar te letten, het gezonde verstand te gebruiken en hopen op betere tijden.

John van Herk, voorzitter TVB

ALV 2020

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de 59e Algemene Leden Vergadering op

donderdag 16 april 2020  om 20:00 uur.

Het park is op deze avond gesloten voor tennis en padel vanaf 20:00 uur (dus ook de trainingen zullen gewoon doorgaan tot 20:00 uur). Het clubhuis is vanaf 20:00 uur alleen geopend voor de ALV, er wordt deze avond geen vergoeding voor de consumpties gevraagd (tot 1 uur na sluiting van de vergadering).

Mochten er op deze dag onvoldoende leden aanwezig zijn voor de rechtsgeldigheid van deze ALV, zoals geregeld in de statuten van onze vereniging, dan zal de 59e ALV direct na opening gesloten worden. Voor dat uitzonderlijke geval behoudt het bestuur zich het recht voor om direct aansluitend de 60e ALV te laten plaatsvinden, waarbij een minimum aantal leden niet vereist is.

We rekenen op de betrokkenheid en aanwezigheid van alle leden, graag tot de 16e!

Namens het bestuur,

Iris Timmermans, Secretaris

 

Agenda Jaarverslag Notulen 58e ALV

 

Reglement bar en keukendiensten

Artikel 1
Alle seniorleden zijn verplicht bar- en/of keukendiensten te vervullen.

Artikel 2
Uitzonderingen op art 1. zijn:

 •  De leden die gedurende het seizoen nog géén 21 jaar of ouder worden.
 •  De leden die gedurende het seizoen 75 jaar of ouder worden of zij die 73  jaar worden en het bestuur om vrijstelling verzoeken.
 •  Ondersteunende leden.
 • Leden met een studentenlidmaatschap die woonachtig zijn buiten het stadsgewest Den Bosch
 •  Leden die de afkoopsom van € 100 vóór de zitdag overgemaakt hebben op  bankrekeningnummer NL74 RABO 0181 9023 38 ten name van TV Bergenshuizen of het bedrag contant betaald hebben op de zitdag van de penningmeester.

Artikel 3
Een vrijwilliger van de vereniging kan geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden.  Hiervoor dient een verzoek bij het bestuur ingediend te worden. Het bestuur beslist  over de hoogte van de vrijstelling.

Artikel 4
De ledenpas wordt alleen verstrekt indien men alle punten aan bar- en/of keukendiensten  heeft ingepland voor het komende seizoen.

Artikel 5
De hoogte van de verplichting voor bar- en keukendiensten wordt door de ALV  vastgesteld. De verplichting voor bar- en/of keukendiensten is in de laatste ALV vastgesteld op 10 punten.
Bardiensten:

 •  Een ochtenddienst van 10:00 tot 12.00 wordt met 2 punten gewaardeerd.
 •  Een ochtenddienst van 09:00 tot 13:00 wordt met 3 punten gewaardeerd.
 •  Een middagdienst van 14:00 tot 16:00 wordt met 2 punten gewaardeerd.
 • Een middagdienst van 13:00 tot 16:00 wordt met 3 punten gewaardeerd.
 •  Een namiddagdienst van 16:00 tot 19:30 wordt met 4 punten gewaardeerd.
 •  Een avonddienst van 19:30 tot sluit wordt met 3 punten gewaardeerd (m.u.v. vrijdagavond bij competitie/feestavond en de zaterdagavond)
 •  Een vrijdagavond bij competitie/feestavond en zaterdagavond van 19:30 tot sluit wordt met 4 punten gewaardeerd.
 •  Extra diensten zoals glazen ophalen, hapjes verzorgen, bonnenverkoop worden met 2 punten per dienst gewaardeerd.

Keukendiensten:

 •  Een keukendienst wordt met 3 punten gewaardeerd.

Artikel 6
Bar‐ en keukendiensten kunnen ingepland worden via ‘https://mijn2.knltb.club’ of via de link
op de TVB website.

Artikel 7
Een geplande dienst kan verwijderd worden tot 30 dagen voor de te vervullen  dienst, indien je aan je verplichting voor bar- en/of keukendiensten blijft voldoen.  Vanaf 30 dagen voor de ingeplande dienst is het ingeplande lid zelf verantwoordelijk  voor de invulling van de dienst. Indien iemand anders zijn/haar dienst  overneemt, dient dit gemeld te worden bij de weekleidster. De waardering voor
de dienst blijft bij het ingeplande lid staan. Punten zijn niet overdraagbaar.

Artikel 8
Indien aan het einde van het seizoen nog niet aan de bar- en/of keukendienstverplichting  is voldaan kan een boete worden opgelegd. De boete bedraagt € 35,00  indien men 1 of 2 punten tekort komt en voor elk volgend punt € 10,00.

Artikel 9
Aan een lid dat niet komt opdagen om de ingeplande dienst te vervullen, wordt  een boete opgelegd. De hoogte van de boetes zijn als volgt ingedeeld:

 • voor een bar- keukendienst gewaardeerd met 2 punten is de boete € 35,00
 •  voor een bar- keukendienst gewaardeerd met 3 punten is de boete € 45,00
 •  voor een bar- keukendienst gewaardeerd met 4 punten is de boete € 55,00

Een lid wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.

Artikel 10
Indien een lid op 1 mei nog geen bardiensten heeft ingepland, kunnen deze door de
bardienstcommissie naar eigen inzicht worden ingedeeld. Het ledenpasje wordt pas vrijgegeven nadat aan verplichtingen is voldaan. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor de opgegeven bardiensten.

Artikel 11
De bardienstcommissie kan besluiten om een ingeplande dienst te laten vervallen.  Indien dit gebeurd komen daarbij ook de punten te vervallen en dient een  nieuwe dienst ingepland te worden. Tijdens het gehele seizoen kan dit door  weersomstandigheden op de dag zelf zijn.

 

Padel XL

Projectteam “Padel XL”: integratie en ontwikkeling padel binnen TVB

Tijdens de ALV van 21 februari jl. werd vanuit de leden de zorg uitgesproken over de positie en ontwikkeling van padel binnen de vereniging. Sinds de padelbanen er liggen, zijn deze weliswaar goed bezet, maar ontbreekt het nog aan een structurele integratie van padel in de visie, het beleid, de structuur en de activiteiten van de vereniging. Iets wat nodig is om de ledengroei, die met de komst van de padelbanen beoogd wordt, te realiseren.

Een stemming onder de leden tijdens de ALV gaf aan dat de leden vinden dat TVB nu een tennis- en padelvereniging is en dat het beleid, de communicatie en de activiteiten ook op beide onderdelen (tennis en padel) gericht moeten zijn.

Larissa Jutten, Frank Vervoort en Gertjan de Beer hebben aan het bestuur hun hulp aangeboden door zitting te nemen in een projectteam dat de handschoen oppakt om een visie en actieplan rondom padel te ontwikkelen. Inmiddels heeft er een overleg plaatsgevonden en heeft het bestuur dit initiatief omarmd. De opdracht aan het projectteam, dat naam “Padel XL” heeft meegekregen, is in hoofdlijnen de volgende:
Uitwerken van een visie op padel binnen TVB (positie van padel / doelstellingen);
Uitwerken van een actieplan (communicatieplan en activiteitenplan) om de doelen te bereiken;
Acties uit het actieplan initiëren en integreren in de bestaande commissiestructuur.
Team Padel XL is een werkgroep die in nauwe afstemming met het bestuur te werk gaat. Het is, voor alle duidelijkheid, geen ‘padelcommissie’ die alle padelactiviteiten binnen TVB gaat organiseren. De werkgroep zal nadat de visie en het actieplan is ontwikkeld, deze uitdragen binnen de bestaande commissies (SC, JC etc.), zodat de acties binnen de bestaande commissiestructuur verder kunnen worden opgepakt. Op het moment dat padel voldoende in het beleid, de structuur en de activiteiten van de vereniging is geïntegreerd, zal het projectteam worden opgeheven.

Team Padel XL zal periodiek via de bekende kanalen (website, nieuwsflits e.d.) verslag uitbrengen van de voortgang en de ontwikkelingen.

Mocht je ideeën hebben voor nieuwe padelactiviteiten en zelf ook een bijdrage willen leveren aan de totstandkoming ervan (zonder direct ‘vast’ in een commissie te hoeven plaatsnemen), dan hoort Team Padel XL graag van je. Je kunt hiervoor contact opnemen met Larissa Jutten (mail) of 06-29355382.

Privacywet klacht

Klacht indienen schending privacy

 

Verzending

Privacywet opvragen gegevens

Opvragen gegevens uit de database

 

Verzending

Privacywet verwijderen gegevens

Verwijderen gegevens uit de database

 

Verzending

Privacyverklaring TVB

Tennisvereniging Bergenshuizen moet voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking.

De gegevens die u aan ons ter beschikking stelt met uw inschrijving worden gedeeld met de KNLTB omdat u op dat moment ook lid wordt van de KNLTB.
De KNLTB gebruikt deze gegevens om ervoor te zorgen dat u gebruik kunt maken van de faciliteiten die door de KNLTB worden aangeboden.

Wij slaan uw gegevens op om te zorgen dat u ongestoord gebruik kunt maken van de faciliteiten van Tennisvereniging Bergenshuizen, zoals gebruik van de tennisbanen en het betalen met uw clubpas in het paviljoen.
Daarnaast worden uw gegevens gebruikt in de administratie van Tennisvereniging Bergenshuizen om de financiële verplichtingen vast te kunnen leggen.

Bij opzegging worden uw gegevens op uw verzoek uit onze systemen verwijderd en dringen wij er bij de KNLTB op aan dat zij de gegevens uit de database van Tennisvereniging Bergenshuizen gaat verwijderen. Uit de financiële administratie worden uw gegevens verwijderd na afloop van de wettelijke bewaartermijn.

Mocht u inzicht willen hebben in de opgeslagen gegevens, dan is een verzoekformulier hiervoor op de website aanwezig.

Mocht u klachten hebben over het gebruik van uw gegevens, dan is een klachtenformulier op de website aanwezig. U wordt uiteraard geïnformeerd over de afhandeling van uw klacht.
Mocht u na overleg ontevreden zijn over de afhandeling van uw klacht dan kunt u contact opnemen met de autoriteit persoonsgegevens. Dit kan via telefoonnummer 088-1805250.

Tennisvereniging Bergenshuizen,
Vught, 25 mei 2018

Leden TV Bergenshuizen kiezen voor aanleg padelbanen

Bij een ingelaste algemene ledenvergadering hebben de aanwezige TVB-leden woensdagavond 20 december met een overweldigende meerderheid gekozen voor de aanleg van padelbanen. Tijdens de drukbezochte vergadering gaf het bestuur een toelichting op de gevolgde procedure en de beoogde financiering. TVB ziet padel – een aan tennis en squash verwante sport – als een middel om het teruglopende ledenaantal een halt toe te roepen. Uiteindelijk besloten de TVB’ers massaal vóór aanleg van de padelbanen te stemmen en de gevraagde bijdrage uit het eigen vermogen daarvoor ter beschikking te stellen.

Uiteraard kwam het besluit niet zonder slag of stoot tot stand. De meeste vragen hadden betrekking op de financiering. De grootste bijdrage wordt gevormd door een onder de leden uitgeschreven obligatielening. Daarnaast komen de euro’s gedeeltelijk uit het eigen vermogen, een bijdrage van de gemeente Vught en sponsoring.

De tennissport kampt landelijk met een afname van het aantal beoefenaars in clubverband. De KNLTB stimuleert verenigingen om maatregelen te treffen. De mogelijkheid om ook padel te kunnen spelen, heeft bij meerdere verenigingen een positief effect teweeggebracht.